58/2016 Aneks do zakupu 100% udziałów w spółce PolDevelopment24 Sp. z o.o

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 31.10.2016 r. Emitent zawarł aneks dotyczący zakupu 7.200 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Polcredito Sp. z o.o. ( obecna nazwa PolDevelopment24 ) z siedzibą we Wrocławiu. Pierwotna cena zakupu była określona na 194.400 PLN tj. za 27,00 PLN za jeden udział, natomiast termin zapłaty został ustalony najpóźniej na dzień 31 grudnia 2017 roku. Emitent informował o tej umowie Raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.
Po podpisaniu aneksu w dniu 31 października 2016 do w/w umowy Emitent zapłaci za 7.200 udziałów kwotę:136.080 PLN tj. 18,90 PLN za jeden udział pod warunkiem dokonania wpłaty do dnia 31 grudnia 2016 roku.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu