6/2017 Przydział obligacji serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17 luty 2017 roku, Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 20 lutego 2017 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę nr 2/2017 w sprawie przydziału obligacji serii C emitowanych przez Doradcy24 S. A. ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału 300 sztuk (trzysta) obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Wszystkie obligacje zostały objęte przez dwóch inwestorów : Spółkę Polfinance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Pana Pawła Woźniaka.

Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238) oraz zgodnie z warunkami emisji obligacji serii C określonymi w uchwale nr 1/2016 zarządu z dnia 17 lutego 2017 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu