9/2016 Wypłata odsetek od obligacji serii A

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 19 lutego 2016 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek w wysokości 15.000 PLN od obligacji serii A za pierwszy okres odsetkowy, którego płatność upływała w dniu 20 lutego 2016 roku. Wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 300.000 PLN, a termin ich wykupu przypada na dzień 20 lutego 2017 roku.

Podstawa:

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu